Gå til hovedindhold

(in english below, at the page)

 

Jeg arbejder med maleri, skulptur og grafiske tryk. I min kunstneriske undersøgelse opstår værket ofte i selve processen, simultant i en symbiose mellem form og farver. Nogle gange med en humoristisk kant, samtidig med at jeg skaber et billede, hvori eksistensens kardinalpunkter, liv, død, ånd, natur, kultur og historie er vigtige faktorer.

Min praksis tager udgangspunkt i ting og forhold, der gør indtryk på mig: Erindringer, natur, mennesker og historiske oplevelser. Jeg har et særligt øje for det, som i udgangspunktet måske virker simpelt eller uinteressant, og jeg samler gerne det op, som andre har smidt væk, for at bruge det som grund for et maleri, skulptur eller som trykplade for et grafisk ark. Jeg arbejder konceptuelt og tematisk indenfor et givent projekts område og ender ofte med serier af værker med rod i samme undersøgelsesfelt.

Udtrykket i mine værker er enkelt og i den abstrakte retning. Jeg arbejder med gentagelser inden for en relativ stram og minimalistisk ramme, det giver for mig et arabesk system af farvebilleder i asymmetriske mønstre. Dette kommer eksempelvis til udtryk i værkserier, der består af uensartede træstykker, som er delvist bemalede med ganske få farvetoner. Jeg installerer og tilpasser elementerne til et samlet værk i et givent rum, med følsomhed overfor den faktiske konteksts fysiske muligheder i samspil med værkets udbredelse og vibration.

Jeg har tidligere primært arbejdet med maleri og tegning. I de senere år har skulptur og grafiske tryk været et centralt interesseområde. Nogle af de grafiske værker er monotypier, der leger med abstraktion gennem et malerisk udtryk, idet motivet males direkte på trykpladen. På denne måde skabes et udtryk med mere volumen og blødhed i linjerne. Skulpturerne opstår ofte i arbejdet med fundne materialer, historierne de har med sig, og associationer som jeg får i processen. Flere af de nye skulpturer er stedsspecifikke og udstilles i samspil med billedværker.

 

Annette Zierau – About My Artistic Practice

I work with paintings, sculptures and graphic prints. Often, the work emerges during the very process of my artistic investigation, in a simultaneous symbiosis of form and colour. Sometimes with an edge of humour. In this way, I create a picture in which the crucial points of existence, life, death, spirit, nature, culture, and history are important elements.

My practice is based on things and situations that make an impression on me: Reminiscences, nature, humans and historical experiences. I have a special eye for what may seem simple or not interesting, and I gladly pick up what others have thrown away in order to use it as a basis for a painting, a sculpture or a printing plate for a graphic sheet. Conceptually and thematically, I work within the area of a given project and often end up with series of works that are rooted in the same field of investigation.

The expression of my works is simple and rather abstract. I work with repetitions within a relatively strict and minimalistic framework, which to me forms an arabesque system of colour pictures in asymmetrical patterns. This is for instance manifested in work series consisting of uneven wood pieces that are partly painted with a minimum of colour tones. I install and adapt the elements into a collected work in a given room, with sensitivity towards the physical possibilities of the actual context in interaction with the currency and vibration of the work.

Previously, I worked mainly with paintings and drawings. During the last years, sculptures and graphical prints have been my main areas of interest. Some of the graphical works are monotypes which play with abstraction through an artistic expression as the motif is painted directly on the printing plate. In this way, you create an expression characterized by more volume and line softness. The sculptures often arise in working with found materials, the stories they have with them, and associations that I get in the process. Several of the new sculptures are site-specific and exhibited in interaction with paintings.

Visual artist Annette Zierau © 2023, DK-8000 Aarhus C. Tlf. +45 2713 2501. contact

top